Program za 1. i 2. sekciju konferencije

1_2_sekcija

Otpad, zagađenje životne sredine i kružna ekonomija

PROGRAM

  1. DAN: četvrtak, 30. mart 2017.

08.00  – 09.00

Registracija, hotel Ajda

9.00

UVODNI POZDRAV

Alojz Glavač, župan občine Moravske Toplice

Tadej Slapnik, državni sekretar Vlade RS

dr. Štefan Čelan, direktor ZRS Bistra Ptuj

Karel Lipič, predsednik Zveze ekoloških gibanj Slovenije

 

  1. SEKCIJA: »Celovito ravnanje z odpadki«

Moderator: dr. Viktor Grilc

09.40-10.10

Predstavitev partnerstva za zeleno gospodarstvo Slovenije

Tadej Slapnik, državni sekretar Vlade RS

10.10–10.30

Dosežki in izzivi pri vzpostavljanju celovitega ravnanja z odpadki v Sloveniji

dr. Viktor Grilc

10.30–11.00

Kako in kdaj, če sploh, lahko zaživi krožno gospodarstvo?

dr. Viktor Simončič

11.00-11.20

Izzivi na področju ravnanja s komunalnimi odpadki v Sloveniji

Sebastijan Zupanc, Zbornica komunalnega gospodarstva – Gospodarska zbornica Slovenije

11.20-11.50

ODMOR

11.50-12.10

Ravnanje z odpadki v krožnem gospodarstvu

Janja Leban, Gospodarska zbornica Slovenije

12.10-12.30

Krožno gospodarstvo – strateška usmeritev upravljanja z odpadki v Republiki Srbiji

Siniša Mitrović, Privredna komora Srbije

12.30–12.50

Li-Ion batteries

Gerald Schmidt, general manager of Redux Recycling GmbH Germany and Head of competence center battery, Saubermacher

12.50-13.10

Papirništvo v sistemu krožnega gospodarstva

dr. Mija Sežun, Inštitut za celulozo in papir

13.10-13.30

Ravnanje z odpadki v Gradu Čakovcu

Saša Avirović, Gradsko komunalno poduzeće Čakom d.o.o.

13.30-14.30

KOSILO

14.30-14.50

IED uredba s poudarkom na kemikalijah in odpadkih

mag. Vilma Fece, mag. Damijan Povodnik, Anica Pavlič – Gorenje d.d.

14.50-15.10

Uporaba blata čistilnih naprav kot kmetijsko gnojilo s pomočjo odstranjevanja težkih kovin s funkcionaliziranimi magnetnimi nanodelci

Urban Ajdnik, dr. Silvo Hribernik, dr. Riko Šafarič, dr. Božo Bratina, dr. Janez Ekart, dr. Marjana Simonič, dr. Lidija F. Zemljič

Fakulteta za strojništvo, Univerza v Mariboru

Fakulteta za eletrotehniko, računalništvo in informatiko, Univerza v Mariboru

Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo, Univerza v Mariboru

15.10-15.30

Možnosti energijske izrabe blat komunalnih čistilnih naprav

dr. Niko Samec, dr. Filip Kokalj, Beno Arbiter – Univerza v Mariboru, Fakulteta za strojništvo

15.30-15.50

Predelava muljev čistilnih naprav s pirolizo

dr. Dušan Klinar, dr. Klavdija Rižnar, dr. Štefan Čelan – ZRS Bistra Ptuj

15.50-16.10

Uporaba blata iz bioloških čistilnih naprav za predelavo v bioplin – primer iz prakse

dr. Peter VINDIŠ, prof. dr. Miran LAKOTA, dr. Damijan KELC

Univerza v Mariboru, Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede, Katedra za biosistemsko inženirstvo

16.10 -16.30

Design brez odpadkov – oblikovanje iz odpadkov

dr. Marinka Vovk, Barbara Jančič – Center ponovne uporabe d.o.o., SO.P.

16.30-16.50

Trajnostno upravljanje z metalurškimi odpadki – Projekt SWIM

Metka Gostečnik, Ekomineral d.o.o.

16.50-17.10

Nevarni odpadki iz gospodinjstev – izkušnje iz preteklega obdobja

Jure Flerin, Boštjan Šimenc – Kemis d.o.o.

17.10-17.30

Tretiranje medicinskog otpada u laboratorijama transfuziološke službe kao biohazardnog materiala

dr. Bratislav Stanković, Srbija 

17.30-17.50

 Pridobivanje dovoljenj za predelavo s pirolizo

  Mirko Šprinzer, PKG – Projekti krožnega gospodarstva s.p.

 Dr. Dušan Klinar, ZRS Bistra Ptuj

   

 

 

17.50

ZAKLJUČEK

19.00 – 24.00

Družabna večerja »Vinogradniška kmetija Erniša Jani z romsko glasbeno skupino Halgato Band in igralko Vesno Anđelković

 

 

  1. DAN: petak, 31. mart 2017.

07.30– 08.30

Registracija, hotel Ajda

08.30 – 09.00

UVODNI POZDRAVI

Predstavnik iz Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

dr. Miran Lakota, Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede, Univerza v Mariboru

Karel Lipič, predsednik Zveze ekoloških gibanj Slovenije

 

  1. SEKCIJA: »Kakovost zraka v Sloveniji«

Moderator: dr. Peter Novak

09.00-9.30

Biomasa Slovenije kot surovina za nova goriva in ne več vir onesnaževanja

dr. Peter Novak

9.30-10.00

Vzporedne koristi blaženja podnebnih sprememb za zmanjšanje onesnaženosti zraka

dr. Lučka Kajfež Bogataj, Biotehniška fakulteta, Univerza v Ljubljani

10.00-10.25

Ocena izpostavljenosti onesnaženosti zunanjega zraka z delci PM10 ter učinki na zdravje: ekološka prostorska raziskava na ravni občin v Sloveniji

dr. Andreja Kukec, Medicinska fakulteta, Univerza v Ljubljani

dr. Peter Otorepec, Nacionalni inštitut za javno zdravje

10.25 -10.45

Kakovost zraka in nov pristop pri modeliranju rabe energije

Matjaž Česen, Inštitut Jožef Štefan – Center za energetsko učinkovitost

10.45 – 11.05

Onesnaženost zraka z ultra-finimi delci (nanodelci)

Viviana Golja, dr. Peter Otorepec – Nacionalni inštitut za javno zdravje

11.05-11.25

Koriščenje okolju in ljudem prijaznih virov energije

dr. Štefan Merkač, član kabineta deželnega svetnika za energijo na avstrijskem Koroškem

11.25-11.50

ODMOR

11.30

NOVINARSKA KONFERENCA

11.50 – 12.10

Izpostavljenost prebivalcev ozonu in vplivi na zdravje

dr. Agnes Šömen Joksić, Nacionalni inštitut za javno zdravje

12.10 – 12.50

Obremenjenost  slovenskih  gozdov z dušikovimi spojinami

dr. Mitja Skudnik, Gozdarski inštitut Slovenije

 

Vpliv kakovosti lesnih goriv na kakovost zraka

dr. Nike Krajnc, Gozdarski inštitut Slovenije

 

12.50-13.10

Zemeljski plin – okolju prijazen energent

Marko Kogovšek, Plinovodi d.o.o.

13.10-13.30

Ukrepi Mestne občine Murska Sobota za zmanjšanje onesnaženosti zraka

Bernardka Ryan, Angelca Dokl Mir – Mestna občina Murska Sobota, Oddelek za okolje in prostor

13.30 – 13.50

Utekočinjeni zemeljski plin v prometu

Martin Rahten, ZEG

13.50-14.10

Okoljske meritve – kdaj jim lahko zaupamo?

Jaroslav Škantar, Nina Miklavčič, Andrej Šušteršič – Elektroinštitut Milan Vidmar

14.10-14.30

Okoljski kriminal v Sloveniji

Prof. Nada Pavšer, ZEG

14.30-15.00

OKROGLA MIZA

» Onesnaženost zraka, PM 10 delci v luči nove dimnikarske zakonodaje«

15.00

Zaključek posveta

15.00

KOSILO

No comments yet

Comments are closed

Edit Me!