Zračenje (SAR) Vašeg telefona

SPECIFIČNA KOLIČINA  APSORBOVANE ENERGIJE SAR ili SPECIFIČNI STEPEN APSORBCIJE ENERGIJEjedinica mere W/kg (wat po kilogramu).

SAR, PO MODELIMA TELEFONA MOŽE SE VIDETI JEDNOSTAVNIM ODABIROM PROIZVOĐAČA I MODELA MOBILNOG TELEFONA . Ovim odabirom dobijate konkretne izmerene podatke SAR-a .

SAR je jedinica mere koja se koristi u smernicama o izlaganju radio talasima. Testiranja SAR vrednosti obavljaju se po standardizovanim metodama dok telefon emituje na najjačem sertifikovanom nivou snage u svim frekventnim opsezima koji se koriste.

Iako se nivoi SAR vrednosti mogu razlikovati u zavisnosti od modela telefona, svi su dizajnirani tako da ispune sve važeće smernice u vezi sa izlaganjem radio talasima.

Ograničenje SAR vrednosti preporučeno od strane Međunarodne komisije za zaštitu od nejonizujućih zračenja (ICNIRP) iznosi 2 W/kg na 10 grama telesnog tkiva.

Ograničenje SAR vrednosti preporučeno u zemljama za koje je nadležan Institut elektrotehničkih i i elektroničkih inženjera (IEEE) iznosi prosečno 1,6 W/kg na 1 grama telesnog tkiva.

SAR, PO MODELIMA TELEFONA MOŽE SE VIDETI JEDNOSTAVNIM ODABIROM PROIZVOĐAČA I MODELA MOBILNOG TELEFONA . Ovim odabirom dobijate konkretne izmerene podatke SAR-a .

Po preporuci ICNIRP, a u saglasju sa standardom EN 50360, do koknačnog dobijanja rezultata potrebno je dobro obratiti pažnju prilikom nabavke novog uređaja. NADAMO SE DA ĆE VAM OVAJ PRETRAŽIVAČ U TOME POMOĆI . Jer, svididstributeri izbegavaju , a porizvođači nevešto “kriju podatke o SAR-u unnutar uputsva za upotrebu telefona. Na osnovu  naših dosadašnjih saznanja preporučuje se nabavka telefona sa SAR vrednošću:

  1. PREPORUČLJIJVA do 0,6 W/kg (zeleno polje),
  2. RESTRIKTIVAN ZONA  od 0,6 do 1,2 W/kg (žuto polje)), i
  3. NEPREPORUČLJIVA ZONA- ZONA POVEĆANOG RIZIKA od 1,2 do 2 W/KG (crveno polje).

Do ovakvog zaključka smo došli nakon savetovanja i prisustva na međunarodnoj konferenciji održanoj pod pokroviteljstvom WHO – ICNIRP, COAST grupacije, BfS, INIS, EBEA, EUROSKIN
Edit Me!