RADIESTEZIJA

DAN ZNAČAJAN ZA RADIESTEZIJU U SRBIJI I REGIONU !!!

Od svog osnivanja 2010.god. pa preko suosnivačke uloge pri osnivanju Sekcije tradicionalne medicine pri Srpskom lekarskom društvu, i u okviru nje osnivačke uloge pri osnivanju i zaživačjavanju radA AKTIVA ZA DETEKCIJU I ZAŠTITU OD NEJONIZUJUĆEG ZRAČENJA, Udruženje BIOGEN , i svi njegovi članovi, a posebno organi koji su legitimno birani i izabrani na skupštini ( početkom ove godine ) imaju veliki razlog za zaodovoljstvo.
Sa ponosom OBAJVLJUJEMO, da je RADIESTEZIJA , koja se praktiukuje, uči i primenjuje prema Zakonu o zdravstvenoj zaštiti (“Sl. glasnik RS”, br. 107/2005, 72/2009 – dr. zakon, 88/2010, 99/2010, 57/2011, 119/2012, 45/2013 – dr. zakon, 93/2014, 96/2015 i 106/2015), te prema Pravilniku o bližim uslovima, načinu i postupku obavljanja metoda i postupaka tradicionalne medicine ( “Sl. glasnik RS br. 07/05 i 119/ 2007), u kojima je metoda detekcija zračenja- radiestezija prepoznata kao metoda u okvirima rehabiliticaje UŠLA U NOVI CIKLUS I DA JE PRIAMARNI , POČETNI DEO CILJA POSTIGNUT,

Narastanjem broja registrovanih praktičara radiestezije, obučavanih prema Nastavnom Planu i Progaramu, prihvačenom i odobrenom od strane Kmisije za tradicionalnu medicinu , Ministarstva zdravlja (2013.godine) ukazala se potreba da se pored registracije a u cilju praćenja i evaluacije rada praktičara na terenu, osmisli i realizuje uspešan element i sistem praćenja, vrednovanja i u slučaju nepravilnosti rada sankcionisanja. Ovaj element, pored svih napred navedenih zahteva, koji je rukovodstvo BIOGEN-a i njegov predsednik postavilo pred sebe presudan je na putu dalje profesionalizacije poziva i zvanja. Shvativši neophodnost da se PROFESIONALIZACIJA bilo koje metode, a naraočito ove za koju je BIOGEN preuzeo punu odgovornost, može i mora odvijati u skladu sa zakonskim noramtivima, u duhu i punom poštovanju pravilnika te određenih i savremno koncipiranih ETIČKIH NORMI, NORMI KOMPETENCIJE izvršni je zahtev pred praktičarima,

Sistem , koi do sada nije definisao mnoge elemente, koji moraju biti pokrenuti iz baze , strukovnih saveza, nije u snazi da sistematsk razrešava nagomilane probeme u prihvatanju i piznavanju metode, makar se ona praktikovala u okvirima tradicionalne medicine. Pri tome svesni da je radiestezija desetinama godina, ako ne i vekovima, bila marginalizovana i nepravedno izopštavana iz naučnih sfera ( valjda što je čovek morao da bude posvećen tome , a ne profitu i dobiti brzo narastajućeg kapitala i promenama sistema nakon 1. i 2. industrijske revolucije i velikog broja otuđenja).

Kako bi obezbedili te institucinalne okvire, kao minimum za pokretanje i održavanje procesa profesionalizacije, pored ETIČKOG KODEKSA, I KODEKSA KOMPENTENCIJE (POSOTJEĆI I U PIRIMENI) Bilo je potrebno uraditi i usvojiti PRAVILNIK O BLIŽIM USLOVIMA ZA IZDAVANJE, OBNAVLJANJE ILI ODUZIMANJE LICENCE PRAKTIČARIMA METODE TRADICIONALNE MEDICINE DETEKCIJA ZRAČENJA- RADIESTEZIJA,

Kako još uvek nije formirana odgovrajuća komora, BIOGEN je preuzeo odgovornost, shodno preuzetoj obavezi pri formiranju Aktiva za detekciju i zaštitu od nejonizujućeg zračenja u okviru Sekcije tradicionalne medicne Srpskog Lekarskog Društva.

Edit Me!