Program

Osnovni programski ciljevi udruženja BIOGEN

 

Vrlo intenzivan razvoj informacionih tehnologija, a posebno mobilne telefonije i drugih komunikacionih sistema zasnovanih na bežičnom prenosu informacija, doprineo je specifičnom zagađenju životne sredine elektromagnetnim zračenjima, za koje je usvojen opšte prihvaćen naziv elektrosmog. Ovim nazivom se direktno ukazuje da ova štetno utiču na ljudsko zdravlje, što je nepobitno potvrđeno i u brojnim naučnim istraživanjima širom sveta. Ove činjenice, a i podaci da postoje i mnogi drugi izvori elektromagnetnih i drugih zračenja, koja takođe štetno utiču na ljudsko zdravlje, u mnogim zemljama je pokrenulo akcije za edukovanje stanovništva o štetnosti takvih zračenja, kao i o mogućnostima zaštite od njih.

Osnovni programski ciljevi udruženja BIOGEN (u daljem tekstu Udruženje) proističu iz prethodno navedenog, odnosno iz evidentne potrebe za verodostojnim izveštavanjem naše javnosti o štetnom delovanju sve prisutnijih elektromagnetnih i drugih zračenja, čije se prisustvo u životnoj sredini vrlo brzo uvećava.uOvo pretpostavlja permanentan rad na ostvarivanju sledećih programskih ciljeva Udruženja:

•    Udruženje će težiti da animira društvenu zajednicu u cilju pokretanja inicijative za definisanja i usvajanja nacionalnih etalona dozvoljenih zračenja, koji mora biti  usaglašen sa najnovijim naučnim pokazateljima.

•    U rad Udruženja će biti uključeni, pored zainteresovanih građana, stručnjaci, čiji je rad tesno povezan sa problematikom, koju Udruženje u svom radu aktuelizira. Tu se misli na  inžinjere tehničkih nauka, posebno  elektrotehnike, fizičare, medicinske radnike, biologe, biohemičare, ekologe i sve druge koji bi svojim delovanjem mogli uticati na ispunjavanje ciljeva Udruženja. Postizanjem sprege znanja iz više naučnih oblasti, bili bi stvoreni preduslovi da se formuliše nacinalna strategija zaštite stanovništva i životne sredine od štetnih zračenja, a u skladu sa evropskim i svetskim standarima iz te oblasti. Ovo podrazumeva i uspostavljanje međunarodne saradnja sa organizacijama, čiji se rad u potpunosti, ili delimično preklapa sa radnim ciljevima Udruženja.

•    Redovno praćenje, prikupljanje i  analiziranje naučno verifikovanih pokazatelja o zagađenju naše životne sredine elektrosmogom i drugim zračenjima, koja štetno utiču na ljudsko zdravlje (u daljem tekstu štetna zračenja).

•        Tehničko opremanje i informatičko obogaćivanje baze podataka proizvođača-proizvoda sa  jasno definisanim nivoom zračenja prema važećim zakonadavnim aktima, a u cilju pripremanja šire akcije za izdavanje atesta za proizvode široke upotrebe i proizvode za zaštitu od štetnih zračenja.

•    Podizanja nivoa informisanosti šire društvene javnosti, a posebno mladog naraštaja, o ugroženosti ljudskog zdravlja pri preteranom izlaganju delovanju štetnih zračenja i o mogućnostima zaštite od njih.

•    Edukovanje članova Udruženja za volonterski rad na promociji mera zaštite od štetnih zračenja

•        Priprema i izdavanje štampane publikacije, jedinstvenog biltena Udruženja, zbornika radova koji pokazuju i dokazuju sve prisutnije štetno dejstvo elektromagnetnog zagađenja na žive organizme.

•        Planiranje i implementacija programa kontinuirane edukacije u saradnji sa svim referentnim ustanovama i pojedincima i to putem predavanja, , savetovanja i seminara, sa ciljem da se oni uključe u licencirane (bodovane) programe kontinuirane edukacije zdravstvenih radnika.

•        Priprema i izvođenje edukativnih programa za osnovne škole, srednje škole, učeničke domove, fakultete i studentske domove i stručno osposobljavanje realizatora ovih zadataka i drugih ciljeva udruženja.

•        Kontinuirano praćenje, planiranje i razmena podataka o povećanjima i delovanju elektromagnetnog i svih ostalih vidova nejonizirajućih zračenja sa drugim Udruženjima u zemlji, regionu i šire

•        Organizovanje saradnje sa sličnim Udurženjima u zemlji i svetu.

 

PLANIRANE AKCIJE ZA 2010./2011.g

1.    Pokretanje akcije MOBILNI NIJE OPASAN, AKO ZNAŠ DA SE  ZAŠTITIŠ, čiji je cilj edukovanje školske omladine o štetnim uticajima zračenja mobilnih telefona i o mogućnostima zaštite od njih. Ova akcija uključuje sledeće aktivnosti:

a.    Održavanje popularnih predavanja o štetnosti zračenja mobilnih telefona i drugih elektronskih uređaja, kao i o mogućnostima zaštite od njih.

b.    Nagradni konkurs za likovne radove, književne radove i kompjuterske prezentacije na sledeće zadate teme (radni naslovi):

  • PRIČAM GLOBALNO, ŠTITIM SE LOKALNO
  • MOBILNI U RUKE …, RAZMIŠLJAJ ZDRAVO
  • SVET BEZ ŽICA, PRIJATELJ NA DLANU?
  • TREPERI VAZDUH – BIĆE OLUJE
  • ŠTA ZNAJU VRAPCI : OSNOV VEZE ČINI KOMUNIKACIJA
  • HALO, SVET  JAVLJA POSTAVLJAMO MOBILNO PITANJE ZDRAVLJA

Izrada i dostavljanje radova obavljalo bi se preko školskih nastvanika i slanjem radova na adresu Udruženja. Odabir ciljnih grupa za raspisivanje nagradnog konkursa i konačni nazivi tema biće izvršen u saradnji sa direktorima, pedagozima, psiholozima i predmetnim nastavnicima škola.

Nosilac celokupnog projekta bilo bi Udruženje BIOGEN, a za finansiranje celokupnog projekta , u smislu nagrada z aučesnike nagradnog konkursa obezbedili bi se donatori.

Udruženje će ovu akciju pripremiti i pokušati da realizuje prvenstveno na teritoriji opština grada Beograda i to po: osnovnim školama, srednjim školama i učeničkim domovima, a u koliko bude bilo mogućnosti i intersovanja i u drugim gradovima Srbije.

U tom cilju, Udruženje će sa pripremljenim elaboratom i planom realizacije ove akcije tražiti saglasnost Ministrastva prosvete, Gradskog sekretarijata za obrazovanje i kulturu, kao i upravnih struktura pobrojanih ustanova, odnosno škola i domova.

Nosilac svih pripremnih radnji : Upravni odbor i predsednik UO
Rok za izradu eleborata : 15.09.2010.

Edit Me!