Month: February, 2014

AKREDITOVANI KURS DETEKCIJE ZRAČENJA RADIESTEZIJE

Akreditovani kurs, po Planu i programu profesionalne edukacije praktičara tradicionalne medicine – Udruženja BIOGEN Beograd ( organizovanog u okviru programa edukacije Članova Grupe za detekciju i zaštitu nejonizujućih zračenja – Sekcije za tradicionalnu medicinu pri Srpskom LekarskomDruštvu ) , odobrenom i prihvaćanom od strane Komisije za tradicionalnu medicinu Ministarstva zdravlja R.Srbije . PRIJAVE ZA KURS U TOKU NA TEL 011/303-81-97 ili 063/806-26-36 ili u prostorijama Udruženja BIOGEN u Beogradu Ul . Kralja Milana 15 – b . kod Rukovodioca kursa i edukacija : MIlana Rogulja

KURS POČINJE 07.06.2014. g:

Polaznici koji uspešno završe kurs, stiču pravo DA BUDU REGISTROVANI KAO PRAKTIČARI  i  U TOM CILJU PODNOSE ZAHTEV za upis u PRVI SRPSKI REGISTAR PRAKTIČARA METODE DETEKCIJA ZRAČENJA – RADIESTEZIJA .

Upisom u ovaj registar i dobijanjem potvrde , POVELJE ETIČKOG KODEKSA I KODEKSA KOMPETENCIJE mogu službeno primenjivati-praktikovati ovu metodu u skladu sa zakonskim ovalšćenjima proisteklih iz Zakona o zdravstvenoj zaštiti R.Srbije ( Sl.glasnik R.Srbije br 107 /2005, 72/2009 – dr. . zakon , 88 / 2010,99 / 2010,57 / 2011, 119/2012 i 45/2013 – dr.zakon član 235 do 237) i Pravilnika o bližim uslovima, načinu i postupku obavljanja metoda i postupaka tradicionalne medicine ( Sl.glasnik R . Srbije 119/2007)

Edit Me!