Month: September, 2012

BIOGEN I KONSING GROUP d.o.o ZAKLJUČILI UGOVOR O POSLOVNO TEHNIČKOJ SARADNJI

BIOGEN i KONSING GROUP d.o.o su dana 17.09.2012. godine u Beogradu, zaključili  UGOVOR O POSLOVNO TEHNIČKOJ SARADNJI radi zajedničkog nastupa na tržištu.

Poslovno-tehnička saradnja se odnosi na zajedničko učešće u izradi Projekata „Nejonizujuće zračenje na dlanu”.

Učešće Konsinga je u delu projekta koji se odnosi na realizaciju neophodnih merenja elektromagnetskog zračenja, sa izradom i overom odgovarajućih izveštaja od strane akreditovane Laboratorije Konsing, kao i u konsultativnom učešću u vezi koncepta samog projekta i završnih zaključaka.

Edit Me!